Στόχοι – επιδιώξεις του σχολείου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αντλώντας από τις σύγχρονες παραδοχές στον χώρο της Παιδαγωγικής και της Κοινωνιολογίας, αλλά και από το νομικό πλαίσιο που οριοθετεί το πεδίο:

Θεωρούμε ότι η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση συνιστά αναπόσπαστο μέρος της ενιαίας δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης και όχι ξεχωριστό κλάδο.

Σεβόμαστε και υπηρετούμε το αυτονόητο το δικαίωμα κάθε παιδιού να συμμετέχει απρόσκοπτα στη σχολική διαδικασία, ανεξάρτητα από τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Υποστηρίζουμε ότι η αναπηρία αποτελεί κοινωνική κατηγορία της οποίας αν και οι πρωτογενείς πτυχές συνδέονται με την οργανική ατέλεια, οι δευτερογενείς αποτελούν κοινωνικές συνέπειες καθώς απορρέουν από τις πρακτικές της κοινωνίας. Ως φαινόμενο με κοινωνικές, πολιτικές, και πολιτισμικές προεκτάσεις, πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αναπηρίας μπορεί να προέλθει από το πεδίο της κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής παρέμβασης.

Επιδιώκουμε: την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/τριών μας,

τη βελτίωση και αξιοποίηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή η επανένταξή τους στο γενικό σχολείο, όπου και όταν αυτό είναι δυνατόν,

την αντίστοιχη προς τις δυνατότητές τους ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην κοινωνική ζωή

την αλληλοαποδοχή, την αρμονική συμβίωσή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη

στο πλαίσιο των σκοπών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έτσι όπως ορίζεται στον νόμο 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ)».

 

Advertisement