ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ«Ψηφιακές εφαρμογές και εργαλεία στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+»

Στις 12/02/2020, πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου ενδοσχολική επιμόρφωση του συλλόγου διδασκόντων αναφορικά με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Παρουσιάστηκαν βασικές πληροφορίες για το σκοπό, τους στόχους και το περιεχόμενο του προγράμματος και ακολούθησε επίδειξη των ψηφιακών εφαρμογών και λογισμικών που έχουν χρησιμοποιηθεί από τα συμμετέχοντα σχολεία κατά την περίοδο 2017-2020.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τις εφαρμογές: SeeSaw, SymWriter, E-book creator, StoryBoardThat, TuxPaint  και Kahoot.

Παρουσιάστηκαν οι βασικές λειτουργίες των παραπάνω εφαρμογών, έγινε επίδειξη της χρήσης τους και συζητήθηκε ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

 

 

Advertisement