ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΣΥΣΣΙΤΙΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ ΔΗΜΟΥ Π. ΜΕΛΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΣΥΣΣΙΤΙΟ
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ


Α. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψήφιους δικαιούχους:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
  2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας διαμονής σε ισχύ όλων των μελών του νοικοκυριού.
  3. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων και αντίγραφο Ε1 όλων των ενήλικων μελών (φορολογικού έτους 2020).
  4. Αντίγραφο Ε.Ν.Φ.Ι.Α. όλων των μελών ( όπου αναγράφεται η αξία ακίνητης περιουσίας)
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εκδόθηκε το τελευταίο τρίμηνο.
  6. Αντίγραφο αποδεικτικού Α.Μ.Κ.Α. όλων των μελών σε περίπτωση που δεν αναγράφονται στο Ε1.
  7. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας ή κινητής τηλεφωνίας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, εκκαθαριστικό).
  8. Άστεγος: Δήλωση αστεγίας από το Κέντρο ημέρας.

Β. Ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου δικαιούχου κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

⦁ Βεβαίωση χρόνου ανεργίας όλων των άνεργων μελών ή αποδεικτικό ανανέωσης της κάρτας ανεργίας
⦁ Μισθωτήριο συμβόλαιο, στην περίπτωση που νοικιάζει σπίτι.
⦁ Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
⦁ Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας ( Κ.Ε.Π.Α.) εφόσον πρόκειται για άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
⦁ Σχετική βεβαίωση σε περίπτωση που το άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και κρατική παροχή.
⦁ Σε περίπτωση φιλοξενίας υπεύθυνη δήλωση από το άτομο που φιλοξενεί τον αιτούντα
⦁ Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο θα ζητηθεί κατά περίπτωση

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΥΣΣΙΤΙΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 152 & ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ
(περιοχή Αμπελώνες),
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Προθεσμία αιτήσεων:
από ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΜΑΪΟΥ 2021
έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Προς διευκόλυνση της όλης διαδικασίας σας ενημερώνουμε ότι η αίτηση θα γίνεται κατόπιν ραντεβού. Πρέπει να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα για να συνταχθεί η έκθεση κοινωνικής έρευνας από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της δομής. Με εκκρεμή δικαιολογητικά δεν κλείνεται ραντεβού και δεν γίνεται δεκτή η αίτηση.
Τηλέφωνα για ραντεβού: 2310604904 & 2310604608
ώρες επικοινωνίας: 08:00 έως 14:00
Οι δικαιούχοι του προγράμματος ΚΕΑ-ΤΕΒΑ ΔΕΝ δικαιούνται να ενταχτούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο-Συσσίτιο. ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΕΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ (στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται η σχετική αίτηση του ΚΕΑ με μη επιλεγμένη τη σχετική παροχή)

Advertisement